Załącznik do

REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.lanolin.pl

WZÓR DRUKU  REKLAMACJI

 

 

……………………………………………………………………..            …………………………………………………………………

Imię i nazwisko                                                                           Miejscowość                                       dd-mm-rrrr

 

……………………………………………………………………

Adres (ul/pl/os.)

 

…………………………………………………………………….

Adres (kod i miejscowość)

Do Marek Szklarz, ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów

……………………………………………………….

Email, Tel.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

Reklamację sporządzono w dniu ……………………………………….. r.

(dd-mm-rrrr)

 

…………………………………………………………                                              ………………………………………………………………

Data zawarcia umowy sprzedaży towaru Cena towaru

 

…………………………………………………………                                               ………………………………………………………………

Nazwa (oznaczenie) towaru Przedłożony dowód zawarcia umowy

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

opis zdarzenia (wad  towaru)

 

 

Proszę o rozpatrzenie reklamacji

Towar nie przyjęto/przyjęto*

do reklamacji

 

 

…………………………………………………………..

(data  i podpis reklamującego)

 

 

…………………………………………………………………..

(data, pieczątka i podpis przyjmującego)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

powód odrzucenia reklamacji

 

 

 

Towar zwrócono po reklamacji .........................................................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis towaru po reklamacji

 

……………………………………………………….

(data i podpis reklamującego)

 

…………………………………………………………………….

(data, pieczątka i podpis zwracającego towar)

 

*niepotrzebne skreślić