I.                Postanowienia ogólne

II.             Definicje

III.           Usługi elektroniczne w sklepie internetowym, warunki świadczenia usług.

IV.          Warunki zawierania umów sprzedaży

V.             Sposoby płatności

VI.          Koszt, termin i sposoby dostawy

VII.        Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

VIII.     Tryb postępowania reklamacyjnego

IX.          Prawo odstąpienia od umowy

X.             Postanowienia końcowe

XI.          Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Sklep Internetowy www.lanolin.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów, które mogą być mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy działający pod adresem www.lanolin.pl prowadzony jest przez Marka Szklarza, prowadzącego działalność niezarejestrowaną, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@lanolin.pl, tel. 607555571.

2.   Sklep www. lanolin.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.   Regulamin określa rodzaje świadczonych usług drogą elektroniczną przez Sklep www.lanolin.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

5.   Sklep www.lanolin.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

6.   Produkty oferowane w Sklepie są nowe, posiadają niezbędne atesty a także gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów i ich logotypy użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.lanolin.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Wszystkie materiały, zdjęcia, opisy użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.lanolin.pl przedstawione są w celach informacyjnych.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

II.    DEFINICJE

1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.   FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.lanolin.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3.   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.lanolin.pl umożliwiający złożenie Zamówienia w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4.   KONSUMENT – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5.   KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.   KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę w tym informacje o złożonych Zamówieniach w sklepie internetowym.

7.     REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

8.   SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.lanolin.pl.

9.  SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA Marek Szklarz, prowadzący działalność nierejestrowaną pod nazwą Marek Szklarz, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów, adres poczty elektronicznej (e-mail) sklep@lanolin.pl, tel. 607555571.

10.   PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

15. NEWSLETTER – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

 

III.       USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM, WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

1.   Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu www.lanolin.pl korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a. formularz Zamówienia

 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez  Usługobiorcę. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta   pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. W Formularzu Zamówienia   niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty   elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących   konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP

/

b. prowadzenie Konta w Sklepie

   Usługa Elektroniczna Konto, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

 (1) wypełnieniu pola Adres e-mail

 (2) kliknięciu pola „Stwórz konto”

 (3) wypełnieniu formularza rejestracji

/

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych  Usługobiorcy:  imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP

/

c. korzystanie z Newslettera

  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola ZAPISZ SIĘ. Na Newsletter można się również zapisać w trakcie zakładania Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lanolin.pl lub też pisemnie na adres: ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów.

/

2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym   posługuje się Usługodawca:

   a. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   b. dostęp do poczty elektronicznej,
   c. przeglądarka internetowa,
   d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi
Javascript.

/

3.   Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.   Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.   Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

IV.   WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. III a. Regulaminu.

2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.   W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

6. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia poprzez stronę www.lanolin.pl w oparciu o zarejestrowanie się w Sklepie i uzyskanie loginu wraz z hasłem lub z pominięciem rejestrowania się, czyli tzw. SZYBKIE ZAKUPY. W przypadku, gdy Kupujący chce dokonać zakupu poprzez rejestrację, po wejściu na stronę Kupujący, o ile nie zarejestruje się przy wejściu, wykonując w kolejności czynności w zakresie wyboru i zamówienia towaru zgodnie z procedurą Sklepu, przed złożeniem zamówienia musi się zarejestrować w oparciu o już posiadany login i hasło albo w oparciu o założenie nowego konta z loginem i hasłem. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Kupujący dodaje do koszyka wybrane towary lub przyjmuje już dokonany do koszyka wybór, a następnie zatwierdza zamówienie wraz z wyborem formy płatności. Po wykonaniu wskazanych czynności w systemie internetowym Sklepu pojawi się zamówienie Kupującego, które Sklep potwierdza drogą e-mailową lub telefoniczną.

7.  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8.    Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień 24 godziny na dobę przez cały rok.

9.  Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00 Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

10.    Sklep realizuje również zamówienia składane drogą telefoniczną.

 

V.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  ·     płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

  ·     płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

  ·     płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności - Autopay

 ·  raty za pośrednictwem firm ratalnych; realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu od firmy ratalnej potwierdzenia możliwości wydania towaru.

2.  W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A. numer 74109026750000000157760403,  Marek Szklarz, ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów, w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W tytule przelewu należy wpisać Zamówienie nr … .

3.  W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Płatność ta, dostępna jest tylko dla klientów, którzy mają założone konto. 

4.     Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

 

VI.  KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.          Zamówienia są realizowane za pośrednictwem: firmy kurierskiej, przy pomocy transportu własnego.

2.    Dostawa towaru odbywa się w terminie 1-2 dni roboczych lub w terminie podanym w opisie towaru Taki czas realizacji (dostawy) jest liczony od momentu otrzymania pełnej wpłaty należności lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem , przy czym przy obliczaniu terminu realizacji uwzględnia się wyłącznie dni robocze przypadające od poniedziałku do piątku.

3.       W przypadku chwilowego braku towaru lub jakichkolwiek innych czynników, z powodu których realizacja zamówienia nie jest w danym momencie możliwa, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W przypadku posiadania zamówionego towaru w części, taki towar może zostać doręczony Kupującemu zgodnie z zamówieniem, natomiast pozostała część, na koszt Sklepu, w terminie uzgodnionym z Klientem.

4.    W przypadku wskazanym w ust. 3 Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5.    W przypadku, gdy kurier nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, a dostawa odbywa się zgodnie z procedurą przyjętą przez kuriera i wskazaną w awizie (w zakresie ponownej próby dostawy, jak i kontaktu Kupującego z kurierem w celu ustalenia szczegółowych warunków dostawy). Jeżeli kurier ponownie nie zastanie Kupującego i w odpowiedzi na drugie awizo Kupujący nie odbierze towaru z miejsca wskazanego przez kuriera w terminie 2 dni, zamówienie jest anulowane.

6.      Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.

7.  Dla Zamówień o łącznej wartości przekraczającej 99,00 złotych, Sprzedawca, zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Produktu.

 

UWAGA przesyłki tzw. pobraniowe dotyczą tylko wysyłek na terenie Polski!!!

 

VII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta),

b. usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lanolin.pl,

c. usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza  treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

d. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

/

2.  Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Sklep dokłada wszelkich starań, aby towar wysyłany do Kupującego był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany.

/

1.    Reklamacje z tytułu rękojmi:

a. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),

b. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lanolin.pl lub pisemnie na adres: ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów,

c. w powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

d. gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów,

e. sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób,

f.   w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

/

2.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lanolin.pl,

b. powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,

c. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,

d. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone:

   a.   pisemnie na adres: Marek Szklarz, ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów;

   b.   elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lanolin.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. XI Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

2.   W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie.

4.     Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.   Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7.    Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

8.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
  

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.  Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4.  Sądowe rozstrzyganie sporów:

a. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),

b. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

/

5.  Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

XI.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: Marek Szklarz, ul. Chmielna 9/3a, 59-225 Chojnów, sklep@lanolin.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.